ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
ADRESOWANE DO KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO

Drodzy Bracia w kapłańskim posługiwaniu, biskupi, prezbiterzy i diakoni!

1. Zwracam się do Was w uroczystość św. Józefa – Opiekuna Jezusa i Kościoła – z serdecznym pozdrowieniem i podziękowaniem za Waszą roztropną i pełną miłości oraz zrozumienia postawę w pełnieniu, w zaskakujących nas wszystkich okolicznościach, codziennych duszpasterskich obowiązków i zadań. Wśród nich na pierwszym miejscu jest jak zawsze modlitwa za wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. I modlitwa razem z nimi.
 
„Wielką Tajemnicę Wiary”, Eucharystię, która daje życie, celebrujemy z ograniczoną liczbą wiernych, bywa, że i sine populo. Nawet wtedy, wraz z Chrystusem i przez Chrystusa w Duchu Świętym, składamy Bogu Ojcu dziękczynienie za dzieło stworzenia i zbawienia. Czynimy to w duchowej łączności z parafialnymi wspólnotami, z wiernymi archidiecezji. I jako wspólnota Kościoła, naszą teraźniejszość i przyszłość zawierzamy Temu, który jest Miłością i Miłosierdziem, szczególnie w czasie adoracji eucharystycznego Pana, który jest z nami (por. Mt 28,20).
W tym czasie, wypełniając go zupełnie nową treścią, celebrujmy Liturgię Godzin zgodnie z jej rytmem, uświęcając konkretne pory dnia. Módlmy się w naszych kapłańskich wspólnotach, pamiętając o zapewnieniu naszego Zbawiciela, że „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Módlmy się za siebie nawzajem, zwłaszcza za braci na jednoosobowych placówkach, za naszych braci chorych i seniorów, za braci, których serca wypełnia niepokój i niepewność.
 
Bądźmy jak dobrzy pasterze – obecni w kancelariach dla wiernych, wysłuchując, towarzysząc i wspierając. Dyżurujmy przy parafialnych telefonach i sami nawiązujmy tą drogą rozmowy z parafianami, zwłaszcza samotnymi, chorymi, z tymi wszystkimi, którzy źle się mają. W zakresie pomocy materialnej współpracujmy z lokalnym samorządem, a zwłaszcza z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 
Dzięki współczesnym możliwościom techniki bądźmy roztropnie obecni i dostępni w mediach społecznościowych; odpowiadajmy na otrzymywaną pocztę mailową, itd.
 
Niech nas wszystkich w wyznaczonej porze dnia (godz. 20.30) jednoczy modlitwa różańcowa w wiadomych i oczywistych intencjach. Wzywajmy z wiarą wstawiennictwa Tej, która jest Wspomożeniem Wiernych, Uzdrowieniem Chorych, Matką i Królową Pokoju. Prośmy o wyjednanie naszym diecezjanom, parafianom i nam, potrzebnych łask. Niech Matka Boża Piekarska – Lekarka, wędrująca kiedyś do czeskiej Pragi, aby rozprawić się z epidemią, także nas wspomaga, strzeże i prowadzi. Przywołujmy ku pomocy także św. Józefa i Patronów archidiecezji.
 
Bracia!
 
Wiemy, że od przyjścia Jezusa Chrystusa żyjemy w czasach eschatologicznych. Przypomina nam o tym każda Eucharystia - pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dlatego jako słudzy Chrystusa i Jego Kościoła naszą nadzieję wiążmy z Bogiem i postępujmy racjonalnie, respektując to wszystko, co polecają służby sanitarne. A równocześnie patrzmy na nasze życie i całą niepokojącą rzeczywistość sub specie aeternitatis, pamiętając o słowach św. Pawła, że „nasza ojczyzna jest w niebie”. (Flp 3,20).
 
Przeżywajmy ten czas w pokorze jako próbę naszej pasterskiej miłości i wierności. Czytajmy „znaki” i nawróćmy się całym sercem do Boga – przez modlitwę, jałmużnę i post. Trwajmy pojednani z Bogiem i dajmy też możliwość pojednania się z Nim w sakramencie Pokuty naszym braciom i siostrom już w okresie poprzedzającym Wielki Tydzień.
 
We właściwym przeżywaniu tego trudnego czasu pomoże nam działanie w jedności - stosowanie się dla dobra wiernych, Kościoła, społeczeństwa i nas samych do wydanych już zarządzeń i wskazań oraz koniecznych aktualizacji.
 
2. W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego, w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa osób - wiernych i duszpasterzy - jak i właściwej posługi duszpasterskiej, przypominam, iż obowiązują wszystkie wydane dotychczas akty prawne tj.:
• Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.,
• Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.,
• Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.,
• Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.
 
Zarządzam również, by:

1. wszystkie dotychczasowe zarządzenia i zalecenia zostały udostępnione wiernym na parafialnej stronie internetowej (strona powitalna/startowa);
2. dziekani egzekwowali w parafiach dekanatu przestrzeganie w/w zarządzeń i zaleceń oraz monitorowali sytuację duszpasterską w parafiach dekanatu oraz zapewnili pomoc (zastępstwo) w przypadku choroby kapłana, zwłaszcza w parafii jednoosobowej;
3. proboszczowie podali do publicznej wiadomości parafian numer telefonu, pod którym duszpasterz jest zawsze dostępny i umieścili go na parafialnej stronie internetowej w widocznym miejscu; powinni też – korzystając z pomocy wikariuszy i wolontariuszy, np. nadzwyczajnych szafarzy, utrzymywać łączność z parafianami samotnymi, w podeszłym wieku i wszystkimi innymi potrzebującymi wsparcia i pomocy;
4. księża katecheci i inni uczący religii w szkole realizowali zajęcia z katechizowanymi we współpracy z dyrekcjami szkół, korzystając z wskazań oraz propozycji podanych w komunikacie Wydziału Katechetycznego z dn. 16 marca br.;
5. w czasie trwania stanu epidemicznego, księża zobowiązani są do powstrzymania się od wyjazdów poza teren parafii, co dotyczy również dnia wolnego;
6. w przypadku śmierci konfratra lub jego rodziców, zachować zasadę, że w pogrzebie uczestniczy najbliższa rodzina zmarłego; wszyscy inny łączą się w modlitwie i celebrują Mszę św. za zmarłego w miejscu pobytu;
7. w miarę możliwości - przeprowadzać internetową transmisję Mszy św. i nabożeństw z własnych kościołów parafialnych; podkreślając przy tym znaczenie Komunii św. duchowej; nie należy podejmować, ze względów bezpieczeństwa i w duchu ogłoszonych wcześniej zarządzeń, nadzwyczajnych akcji np. procesji czy też planowanego w niektórych parafiach obchodu parafian z Komunią świętą;
8. do minimum ograniczyć parafialne wydatki i nie rozpoczynać nowych inwestycji; pamiętając przy tym o wielkopostnej jałmużnie, która, jak mówi Pismo Święte, „gładzi wiele grzechów” (por. Syr 3,30).
 
Drodzy Bracia!
W tym szczególnym czasie, próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej dyspozycji.
 
Na koniec zwracam się do was słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy św. Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”.
 
Polecam Was i Waszą posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.
 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 19 marca 2020 r., w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
VA I – 21/20