Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z odsłonięciem i pobłogosławieniem
pomnika kardynała Augusta Hlonda
 
 
  Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry!
  Dnia 5 lipca 2016 r. będziemy przeżywali 135. rocznicę urodzin pierwszego biskupa katowickiego, dziś Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda (ur. 5 VII 1881 r.). Jego życie i pasterskie posługiwanie jest trwałym przykładem i zarazem wyzwaniem dla nas wszystkich. Wspomnienie dnia urodzin Kardynała staje się dobrą okazją do utrwalenia pamięci o Jego życiu i posłudze dla Kościoła Powszechnego, Kościoła w Polsce oraz dla diecezji katowickiej, której przewodził najpierw jako administrator apostolski, a potem jako jej pierwszy biskup.
 
  Właśnie w dniu rocznicy urodzin tj. wtorek, 5 lipca br., odsłonimy i pobłogosławimy pomnik Sługi Bożego Augusta Hlonda w sąsiedztwie gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Kardynała przedstawiono w pozycji siedzącej z różańcem w ręku. Spogląda na katowicką katedrę. Na cokole umieszczono Jego słowa: „Kto z Bogiem pracuje, kładzie fundament pod dzieła, które przetrwają wieki, bo tylko opierając się na Bożym prawie można dokonać wielkich dzieł”. 
  Serdecznie zapraszam wszystkich Diecezjan, a w sposób szczególny mieszkańców Katowic i Mysłowic do udziału w tym wydarzeniu, które rozpoczniemy celebracją Mszy św. o godz.12 w katowickiej katedrze.
 
  Pragniemy utrwalić w sercach i w kamieniu naszą wdzięczną pamięć o wybitnym Kardynale – Prymasie Polski; położył przecież solidny fundament pod gmach Kościoła katowickiego, na którym budowali i budują wszyscy Jego następcy.
 
  Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
 
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
 
 
VA I – 7720/16
Katowice, 30 czerwca 2016 r.
KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.
 
Bracia i Siostry!
 
Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.
 
Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
 
Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.
 
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.
 
Bracia i Siostry!
Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!
 
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
Szczęść Boże!
Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice , 14 czerwca 2016 r.
VA I – 7718/16
 
Podpisali:
 
† Andrzej Czaja                 †Jan Kopiec
Biskup Opolski                   Biskup Gliwicki
 
†Grzegorz Kaszak             † Wiktor Skworc
Biskup Sosnowiecki           Metropolita Katowicki
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ I PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
7 sierpnia 2016 roku
 
Drodzy Diecezjanie!
1. Bardzo optymistycznie brzmi pierwsze zdanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: …spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Uświadamia nam ono działanie Boga, który troszczy się o swoje dzieci, zapewniając im bliskość i przyszłość.
Dar Królestwa, jego tajemnice i naturę ukazuje nam Boży Syn w ewangelicznych przypowieściach. On też wzywa – jak słyszeliśmy w Ewangelii – abyśmy mając świadomość otrzymanego daru, trwali w postawie nieustannego czuwania w sprawach Królestwa, które nie jest z tego świata i wyraża się między innymi w dystansie do tego, co przemijające i materialne.
W kolejnych słowach Ewangelii zostały nam przybliżone obrazy, jak powinno wyglądać życie przeżywane jako czuwanie dla sprawy Bożego Królestwa. Ostatecznie chodzi o przylgnięcie do niego sercem, zgodnie z zauważoną przez Jezusa zasadą, że tam, gdzie nasz skarb, nasze wartości, tam i nasze serce, nasze uczucia i nadzieja.
Mając świadomość daru i powołania, aby przez słuchanie nauki Jezusa poznać tajemnicę Królestwa niebieskiego (Mt 13,11), trzeba trwać w postawie czuwania. Dzięki niej stajemy się ludźmi, których Chrystus określa szczęśliwymi: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie, bo nie tylko spotka się z nimi, ale będzie im usługiwał, to znaczy: będzie im towarzyszył i pomoże znosić wszelkie doświadczenia i ciężar życia.
Przykładem człowieka czuwającego jest Abraham. Odczytany dziś fragment Listu do Hebrajczyków głosi pochwałę jego wiary. Przypomina jego ufność i całkowite zawierzenie Bogu. Abraham nie zachwiał się w wierze. Ufał Bogu bezgranicznie. Wiara pozwoliła mu wyjść zwycięsko z prób, na jakie został wystawiony. Abraham jest dla nas, chrześcijan, wzorem człowieka całkowicie zawierzającego swoje życie Bogu, dlatego że zaufał nadziei wbrew nadziei. To On przylgnął całym sercem do Boga. W Nim ulokował swoje nadzieje, życie i przyszłość. Z wiarą oczekiwał bezpiecznego miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Oczekiwania Abrahama spełniły się ostatecznie w Królestwie Bożym, głoszonym przez Jezusa Chrystusa.
Siostry i Bracia!
2. Prawdę o Królestwie Bożym, które jest w nas i staje się w Kościele i przez Kościół, mogliśmy przeżywać podczas minionych Światowych Dni Młodzieży. Doświadczaliśmy tego, podziwiając młodych całego świata, którzy przybyli do naszego kraju, by zamanifestować swoją wiarę w zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa.
Dzisiejsza niedziela jest czasem, by za te minione dni wyśpiewać Bogu hymn dziękczynienia i uwielbienia, za wielkie święto wiary i Kościoła, który okazał się niezwykle gościnny. W naszej archidiecezji ponad 7 tysięcy rodzin zgłosiło gotowość przyjęcia młodych do swoich mieszkań i domów, co dało liczbę 18 tysięcy miejsc dla przybywających do naszego kraju. Ostatecznie z tej szczodrej oferty skorzystało 12 tysięcy pielgrzymów, którzy wraz z naszą młodzieżą przeżywali w archidiecezji katowickiej tydzień przygotowania do wydarzeń centralnych w Krakowie. Bóg zapłać wszystkim rodzinom i parafiom – za chrześcijańską gościnność, za życzliwość i otwartość, za świadectwo wiary i za wszystkie spotkania we wspólnotach parafialnych. W ich przygotowanie – już od dłuższego czasu – angażowała się młodzież, angażowało duchowieństwo, angażowały wspólnoty zakonne, grupy parafialne oraz ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich. Wszystkie działania, a nade wszystko modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży, przygotowały dobry klimat dla tych Dni, ożywiając przy tym lokalne wspólnoty, parafię i całą archidiecezję.
Minione wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji katowickiej promowały nasz region, całą Polskę, nasze tradycje i kulturę. Pielgrzymi z różnych stron świata chętnie włączyli się w bogatą ofertę inicjatyw, dzięki czemu mogliśmy w minionych już dniach doświadczyć radości i autentyzmu przeżywania wiary przez młody Kościół. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim Młodym naszej archidiecezji – za współtworzenie Światowych Dni Młodzieży poprzez udział w Dniach w Diecezji i Wydarzeniach Centralnych w Krakowie. Dziękuję wszystkim wolontariuszom – za kreatywność, za przygotowanie Dni w Diecezji, a szczególnie „Spotkania na Górze Karmel” na katowickim Muchowcu, za poświęcony czas i dzielenie się dobrem. Bóg zapłać wolontariuszom Diecezjalnego Centrum ŚDM za prawie trzyletnią posługę w wielu sekcjach i koordynację wszystkich wydarzeń. Za tym zaangażowaniem kryje się bogaty dar czasu, dar czuwania dla sprawy Królestwa Bożego!
Serdeczne podziękowanie przekazuję wszystkim duszpasterzom, zarówno księżom proboszczom, jak i wikariuszom oraz katechetom – za zaangażowanie, za towarzyszenie młodzieży, za współpracę z Diecezjalnym Centrum. Koordynatorom rejonowym za staranne przygotowanie miejsc pobytu pielgrzymów i za organizację wielu wydarzeń w rejonach, które objawiały „Boga bogatego w miłosierdzie”.
Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem władz państwowych i samorządowych. Jesteśmy wdzięczni władzom województwa śląskiego i urzędu marszałkowskiego za dostrzeżenie szansy, jaką niosły Światowe Dni Młodzieży dla promocji naszej małej Ojczyzny oraz za uznanie niejako za swoje tych wydarzeń, co się wyrażało nie tylko w słownej życzliwości. Nabrała ona kształtu bardzo konkretnych działań. Serdecznie dziękuję za współorganizowanie wydarzeń, za życzliwą współpracę, a nawet za uruchomienie przez Śląskie Koleje Regionalne darmowej komunikacji kolejowej do Częstochowy w dniu obecności tam papieża Franciszka.
Dziękuję wszystkim Służbom – za życzliwość i profesjonalizm w wykonywaniu zadań. Podziwialiśmy serdeczność, dyspozycyjność i skuteczność działania wojska, straży granicznej, policji, straży miejskiej i służby zdrowia.
Słowa podziękowania kieruję również do pracowników mediów za promocję Światowych Dni Młodzieży, za życzliwe i obiektywne relacje z wydarzeń. W szczególny sposób dziękuję TV Katowice, Radiu Katowice i Radiu eM za przekaz, dzięki któremu uczestnikami tych niezwykłych wydarzeń było wielu mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza rodzice młodzieży i chorzy.
Serdecznie dziękuję miastu Katowice za życzliwe włączenie się w organizację centralnego wydarzenia Dni w Diecezji, za spotkanie na lotnisku, które wielu przypomniało historyczną wizytę Jana Pawła II w naszym mieście w 1983 roku.
Dziękuję strukturom kościelnym i miejskim miasta Mysłowice, które na kilka dni zostały włączone w organizację Wydarzeń Centralnych w Krakowie, za przyjęcie ponad 3 tysiące pielgrzymów, za organizację katechez i Festiwalu Młodych.
Bóg zapłać wszystkim, szczególnie chorym, za modlitwę i każde duchowe wsparcie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, rodzin, parafii, miast i gmin oraz innych podmiotów życia społecznego mogliśmy w archidiecezji katowickiej przyjąć ponad 12 tysięcy pielgrzymów, pochodzących z 55 krajów, ze wszystkich kontynentów. Jest więc za co Bogu dziękować i śpiewać hymn wdzięczności Te Deum laudamus za owocność współpracy i współdziałania. Niech to doświadczenie nie będzie zapomniane i niech nas mobilizuje do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego.
Siostry i Bracia!
3. Światowe Dni Młodzieży to był czas nie tylko świętowania naszej wiary i przywiązania do Piotra naszych czasów. Był to czas dziękczynienia za chrzest Polski i czas wypraszania Bożego miłosierdzia. Wielu naszych gości – zaskoczonych serdecznością przyjęcia i gościnnością – zapewniało nas o wdzięczności wypowiadanej modlitwą i o modlitwę prosiło. Niech zatem nie zniknie z naszych ust modlitwa zaufania: Jezu, ufam Tobie. Tą modlitwą chcemy otaczać szczególnie młodzież, która przybyła z krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani lub w mniejszości.
Wszyscy winniśmy wrócić do nauczania papieża Franciszka, które kierował nie tylko do młodych. Wspominajmy również jego gesty, a zwłaszcza czyny miłosierdzia, wśród których nie sposób zapomnieć odwiedzin chorego kard. Franciszka Macharskiego, który w miniony wtorek przekroczył ostatecznie próg śmierci i przeszedł do życia w domu Ojca. Zmarłego kardynała Franciszka, który był wiernym czcicielem Matki Boskiej Piekarskiej, polecajmy w modlitwach Bożemu miłosierdziu!
Drodzy Młodzi!
Za miniony, niezapomniany czas Światowych Dni Młodzieży chcemy wspólnie dziękować Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia i naszych świętych patronów. Nasze wspólne dziękczynienie wypowiemy modlitwą w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w sobotę, 17 września br.
W to modlitewne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00, chcemy włączyć dziękczynienie za sakrament bierzmowania młodzieży naszej archidiecezji. Zapraszam już dziś tegorocznych bierzmowanych na archidiecezjalne dziękczynienie za dar Ducha Świętego, zapraszam również wszystkich wolontariuszy ŚDM i wszystkich uczestników „Dni w Diecezji” oraz wydarzeń w Krakowie. Raz jeszcze zjednoczmy się we wspólnej modlitwie, o którą tyle razy prosił papież Franciszek, wskazując równocześnie konkretne intencje. Prosił też usilnie, abyśmy jego samego i jego posługę wspierali modlitwą.
Bracia i Siostry!
Za ten miniony czas, za wspólnotowe przeżywanie radości Ewangelii, za to święto wiary i młodości, za spotkanie z Papieżem, za radość, pokój, gościnność i bezpieczeństwo – niech Bóg będzie uwielbiony!
 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niech hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które młodzież przyjęła za swoje, stanie się dla każdego z nas programem na naszą codzienność.
Drodzy uczestnicy niedzielnej liturgii!
To nasze zadanie. Niech jego wypełnianie wspomoże błogosławieństwo Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA TEMAT ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
 
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!
 
 Jednym z ważniejszych dzieł ewangelizacyjnych pozostawionych nam przez św. Jana Pawła II są niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży. Wspólnym wysiłkiem i wielkim zobowiązaniem dla każdego i każdej z nas jest zatem zadanie organizacji najbliższego spotkania młodych całego świata. To już w lipcu rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Ale już tydzień wcześniej, od 20 do 25 lipca, przybędą do polskich diecezji pielgrzymi z całego świata, żeby rozpocząć przeżywanie tego wielkiego święta wiary. Także i nasza archidiecezja przyjmie ogromną rzeszę pielgrzymów, którzy zamieszkają w naszych parafiach i domach. Dziękuję tym wszystkim, którzy otworzyli już swój dom i serce na młodych z całego świata.
 W Diecezjalnym Centrum oraz w Parafialnych Centrach ŚDM posługuje ok. 1200 wolontariuszy. W wolontariat angażują się członkowie wspólnot i organizacji działających w naszej archidiecezji. Wolontariusze zostali przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa. Na bieżąco odbywają się spotkania formacyjne dla wolontariuszy w poszczególnych rejonach. Zapraszam wszystkich młodych do zgłaszania się jeszcze do takiej formy przeżywania tych dni.
 Drodzy Młodzi! Zachęcam, abyście zechcieli podarować swój czas – swoje zdolności i talenty – jako wolontariusze tego wydarzenia. Można zgłaszać się do wolontariatu w parafii i w diecezji. Można zgłaszać się mailowo do Diecezjalnego Centrum ŚDM lub bezpośrednio do parafii. Wszystkich ludzi dobrej woli proszę i zachęcam do ofiarowania swojej pomocy w poszczególnych parafiach. Nawet najmniejsza pomoc będzie ogromnym darem.
 Światowe Dni Młodzieży to największe wydarzenie duszpasterskie tegorocznych wakacji. Angażują się w nie wszystkie nasze parafie i wspólnoty. Każdy zaproszony jest do współpracy. Dziękuję za każdą modlitwę w intencji tych dni, jak i za dar materialny składany przy różnych okazjach, także i dzisiaj. Zapraszam w dalszym ciągu do wspierania tego dzieła, a także do czynnego uczestnictwa w ramach spotkań parafialnych i diecezjalnych.
 Zachęcam wszystkich ludzi młodych różnego wieku do licznego uczestnictwa w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, ale i do korzystania z wydarzeń, które będą miały miejsce w naszej Archidiecezji podczas „Dni w Diecezji”. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.mlodzidlamlodych.pl .
 Wszystkich wiernych raz jeszcze proszę o modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży i o żywe uczestnictwo w tym szczególnym święcie młodego Kościoła. Obyśmy nie zmarnowali tego czasu, który daje nam Boża Opatrzność.
 Ufam, że wspólna modlitwa i działanie przyczyni się do owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży przez wszystkich pielgrzymów i przez nas samych.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
 
Katowice, 09.06.2016 r.
VA I – 7717/16
WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO 
DO MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ
NA RZECZ OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI WE WŁOSZECH   
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!  

 W minioną środę dotarła do nas wiadomość o trzęsieniu ziemi  w środkowych Włoszech. Kataklizm sprawił, że kilkaset rodzin straciło swoich bliskich, domy i miejsca pracy. Runęły też kościoły.

 

 Wszystkim, których dotknęły skutki tej tragedii, składamy serdeczne wyrazu współczucia. 

 

 Jednym z poszkodowanych i ocalałych jest ksiądz naszej archidiecezji, Krzysztof Kozłowski, pracujący od 2 lat w Accumoli. Zapewniamy naszego Brata i jego parafian o duchowej bliskości. Wszystkich polecamy Bogu, bogatemu w miłosierdzie, prosząc o życie wieczne dla zmarłych i moc ducha dla ich rodzin, bliskich i przyjaciół. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  wołamy o wstawiennictwo i pomoc! 

 

 Bracia i Siostry! Mieszkańcy terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi nie poradzą sobie z naprawą zniszczeń bez pomocy z zewnątrz. Straty materialne są poważne. Dlatego serdecznie Was proszę o modlitwę za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi oraz w intencji osób, które tak niespodziewanie znalazły się dramatycznej sytuacji życiowej. Proszę także o pomoc materialną. 

 

W niedzielę 4 września Parafialne Zespoły Caritas zbiorą przed kościołami naszej archidiecezji ofiary, przeznaczone dla parafii, w której posługuje ksiądz naszej archidiecezji.

 

 Kataklizmy, których jesteśmy świadkami, skłaniają nas do troski  o bliźnich. Uczą także pokory i modlitewnej postawy w każdej sytuacji. Prośmy dobrego Boga, by zachował nas od wszelkich nieszczęść i klęsk żywiołowych.    

 

„Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem”  

 

Wszystkim z serca błogosławię.  


† Wiktor Skworc Arcybiskup

Metropolita Katowicki

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW

DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚL.
 
Drodzy Bracia i Siostry!

Tajemnica Trójcy Świętej, którą dziś przeżywamy, stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Cała historia naszego zbawienia jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia człowiekowi miłość i pragnie z nim się zjednoczyć (por. KKK 234).
 
Drodzy Diecezjalnie,
już w przyszłą niedzielę tj. 29 maja, obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, dziękczynienie za 1050. rocznicę chrztu Polski i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży wpiszemy w kolejną pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
Mszy świętej na piekarskim wzgórzu będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a Prymas Polski abp. Wojciech Polak, kustosz pierwszej chrzcielnicy na Ostrowie Lednickim i relikwii św. Wojciecha, wygłosi homilię. Oczekujemy też Biskupów Metropolii Górnośląskiej, diecezji sąsiednich oraz reprezentujących Kościół we Francji i w Zambii.
 
 Wszystkich mężczyzn i młodzieńców, a zwłaszcza młodzież przygotowującą się do udziału w Światowych Dniach Młodzieży, serdecznie zapraszam do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Podczas pielgrzymki razem odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i zawierzymy Maryi, Królowej Pokoju i Rodzin nasze życie rodzinne i społeczne, trudne sprawy Ojczyzny, to wszystko, czym żyjemy, jako społeczeństwo i Kościół; czym żyjemy, jako mieszkańcy Górnego Śląska.
 
Drodzy Pielgrzymi,
serdecznie Was proszę jeszcze o jeden, bardzo konkretny dar. Mając na uwadze wizytę Ojca Świętego w Polsce i jego spotkanie z młodzieżą, pragniemy wesprzeć służbę zdrowia na Górnym Śląsku i w Małopolsce tym cennym lekiem, jakim jest krew. Dlatego, podczas piekarskiej pielgrzymki będzie istniała możliwość oddania krwi w punktach przygotowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przypominam, że dawcy krwi powinni mieć przy sobie dokument tożsamości. Mam nadzieję, że ta prośba nie pozostanie bez Waszej odpowiedzi.
Seniorów, inwalidów pracy i chorych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowej łączności, możliwej dzięki transmisji
w Telewizji Polonia i lokalnych rozgłośniach: Radiu eM, Radiu Katowice i Radiu Piekary. Do tego samego – do duchowej łączności – zachęcam rodziny pielgrzymów i tych diecezjan, którzy nie mogą w tym czasie pielgrzymować do piekarskiego sanktuarium.
 
Na drogę pielgrzymowania do Matki Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek i sobota 17.00
- niedziele 8,00,10.30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 0

Wczoraj 83

Tydzień 510

Miesiąc 2109

Ogółem 312914

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions