Regulamin cmentarza parafialnego

Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca Maryi

w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, odwiedzający go winni zachować spokój oraz uszanować jego świętość.

Sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza obejmuje niniejszy regulamin, oparty na następującej podstawie prawnej i terminologii zawartej w:

 1. Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.
 2. Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
 3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 4. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów.
 5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Rozdział 1: Przepisy ogólne

§ 1

1. Właścicielem cmentarza położonego przy ul. Osadniczej w Wodzisławiu Śląskim jest parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach, z siedzibą przy ul. Pałacowej 5, 44-373 Wodzisław Śląski. Na właścicielu spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

3. Zarządcą cmentarza parafialnego jest proboszcz. Może on wyznaczyć pełnomocnika do wykonywania określonych czynności.

4. Do zadań Zarządcy należy:

a) piecza nad godnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
b) sprawowanie nadzoru nad czynnościami przygotowania grobu (miejsca spoczynku), uporządkowanie otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca,
c) nadzór architektonicznourbanistyczny, sanitarny i porządkowy,
d) prowadzenie dokumentacji cmentarza,
e) utrzymywanie we właściwym stanie alejek cmentarnych, dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sieci wodociągowej, wywóz śmieci,
f) konserwacja małej architektury i budynków gospodarczych,
g) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni.

Rozdział 2: Prawo do grobu

§ 2

1. Za miejsce grzebalne ziemne lub murowane pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza i zasadach ich pobierania dostępna jest w kancelarii parafialnej.

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponentem grobu jest osoba, która złożyła opłatę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia opłaty za grób wystawione dysponentowi przez zarządcę cmentarza.

4. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego. Takie zrzeczenie należy złożyć na piśmie w kancelarii parafialnej.

§ 3

1. Grób ziemny nie może być wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku. Wskazane jest powiadomienie osoby opiekującej się grobem o tym fakcie poprzez umieszczenie na grobie informacji z napisem „Grób przeznaczony do ponownego użycia” lub na stronie internetowej cmentarza.

3. Osobie, która mimo upływu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa do grobu, nie dokonała przedłużenia prawa do grobu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie praw dysponenta, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

 

Rozdział 3: Postanowienia porządkowe

§ 4

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

§ 5

W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

 1.  zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2.  przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
 3.  wprowadzanie zwierząt,
 4.  niszczenie zieleni,
 5.  niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 6.  prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
 7.  prowadzenie handlu,
 8.  zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 9.  samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,
 10.  ustawianie bez zgody zarządcy cmentarza ławek, ogrodzeń,
 11.  sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych,
 12.  usuwanie lub niszczenie tablic grobowych i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
 13.  zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
 14.  wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,
 15.  chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,
 16.  wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci.

§ 6

1. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. Zachęca się, aby znicze, które mogą być ponownie użyte, były odkładane

w Zniczodzielni.

2. Na cmentarzu zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych. Usunięcie takich odpadów należy do obowiązków dysponenta grobu.

§ 7

1. Dysponent grobu jest zobowiązany do troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu.

2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką zarządcy cmentarza. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

§ 8

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

§ 9

Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

§ 10

W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń nagrobka, dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w określonym terminie, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania nagrobka lub pomnika, a dysponent traci prawo do odszkodowania.

§ 11

Informacje o osobach pochowanych na cmentarzu można uzyskać w kancelarii parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach, a także można je znaleźć na stronie internetowej cmentarza https://kokoszyce.grobonet.com.

 

Rozdział 4: Zasady wykonywania prac i usług na cmentarzu

§ 12

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług pogrzebowych, prac kamieniarskich, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga uzyskania od zarządcy cmentarza pozwolenia na wykonanie usługi.

§ 13

Zarządca cmentarza lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

§ 14

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

§ 15

Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody

i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

§ 16

W przypadku stwierdzenia przez zarządcę cmentarza rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym zarządca cmentarza może zastosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

§ 17

Wszelkie prace budowlane mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców, na podstawie umowy lub pełnomocnictwa.

§ 18

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowywać wymiary grobu. Szczegółowe parametry związane z wymiarem grobu są dostępne w kancelarii parafialnej.

§ 19

Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu w kancelarii parafialnej projektu nagrobka i jego otoczenia oraz wniesieniu stosownej opłaty. Projekt nagrobka

i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w dokumencie potwierdzającym prawo do dysponowania grobem. Zgodnie ze zwyczajem Archidiecezji Katowickiej od każdego stawianego nagrobka pobierana jest opłata w wysokości 10% jego wartości, która obejmuje również wartość pomnika.

§ 20

1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej.

§ 21

Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są – na wezwanie zarządcy cmentarza lub osób przez niego upoważnionych – okazać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

§ 23

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Parafialną Radę Duszpasterską.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 17 października 2022 r.

Słowo przeproszenia i wytłumaczenia dla przychodzących na cmentarz

w Kokoszycach w czasie przed Wielkanocą 2021

Administrator cmentarza parafialnego w Kokoszycach przeprasza za przepełnione pojemniki i ogólny nieporządek jaki zaistniał przy kubłach na śmieci w czasie porządkowania grobów w dniach przedświątecznych.

Wodzisław Śląski - 1.04.2021 ks. Adam Zakrzewski

P.S. Wszystkich nas dotykają rozmaite trudności spowodowane trudnym czasem pandemii. Sprawy dotychczas zwykłe i idące wyznaczonym wcześniej rytmem zaczynają być skomplikowane. Tak jest obecnie m.in. z wywozem śmieci z naszego cmentarza. Czas przed 1. listopada i przed świętami Wielkanocnymi zawsze należał do trudnych spraw w tym temacie. Teraz zwielokrotnienie potrzeb wywozu śmieci połączyło się z brakami zasobów ludzkich z powodu pandemii w firmach wywożących śmieci. Nie bez znaczenia jest też zawiłość zmieniających się bez przerwy nakazów prawnych i administracyjnych w związku z nowym prawem śmieciowym. Od kilku dni robimy razem z panem grabarzem wszystko, aby problemy te rozwiązać chodząc od Annasza do Kajfasza drogą fizyczną, elektroniczną i telefoniczną. Wykonałem dziesiątki telefonów otrzymując nieraz sprzeczne z sobą różne informacje. W tym czasie niektóre firmy nie odbierają telefonów, albo jest cudem się połączyć. Owocem tych starań są pomyślne wiadomości, że śmieci w kubłach zostały dodatkowo wywiezione w Wielki Czwartek przez firmę z Zabrza, gdyż tylko ta jako jedyna obiecała dodatkowo wywieźć śmieci przed świętami. Z kolei odpady BIO z kompostownika mają być włożone do podstawionego kontenera 6. kwietnia, a wywiezione następnego dnia. Dodatkowo wywieziemy gruz, który firmy kamieniarskie bezprawnie zostawiają na cmentarzu po skończonej pracy. Wszystkie te prace to koszt kilku tysięcy złotych, nie licząc wywozu śmieci według grafiku w normalnym czasie. Tydzień po świętach czynności te będą musiały być powtórzone z wiadomych względów – kubły 4 lub 5 po 1100 zapełniają się błyskawicznie. W drugim piśmie wystosowałem jeszcze apel do żyjących użytkowników cmentarza mających tutaj groby krewnych i porządkujących groby. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję za zrozumienie.

Drodzy parafianie !

 

W 10. punkcie ogłoszeń parafialnych z dnia 01.11.2015r. podana jest informacja: Na niektórych grobach umieściliśmy informację o tym, że minął termin dzierżawy miejsca, celem dotarcia z tą informacją do opiekunów grobów.
 
 Informacja ta dotyczy tego, o czym już wiele razy pisaliśmy w ogłoszeniach parafialnych, i o czym rozmawiamy od tygodni przy okazji porządkowania dokumentacji naszego cmentarza. Chcemy, aby informacja o konieczności przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego dotarła do opiekunów grobów, którzy są spoza naszej parafii, a którzy przybędą na rodzinne groby.
 
 Dążymy do tego, aby każdy grób miał swój dokument, i w ten sposób nie będzie przypadków domniemanego posiadania dzierżawy danego miejsca grobowego. Jeśli ktoś posiada dokument stary, nie ma potrzeby, by zmieniać go na nowy - pod warunkiem, iż jeszcze nie upłynął termin dzierżawy danego miejsca.
 
 Przy załatwianiu spraw pogrzebowych, każdy grób ma zarezerwowane miejsce grobowe na 20 lat. Dotyczy to wszystkich grobów. (wyjątek: grobowce - 50 lat) - nie ma więc dzierżawy wieczystej. Po tym okresie należy wyrazić wolę przedłużenia dzierżawy na czas nie dłuższy niż 20 lat. Brak przedłużenia jest równoznaczny z zakończeniem dzierżawy, co skutkuje później likwidacją grobu.
 
 Opłata za rok dzierżawy miejsca grobowego na naszym cmentarzu parafialnym wynosi 30 złotych na rok i jest przeznaczone głównie na utrzymanie cmentarza. Groby zmarłych dzieci są zwolnione z tej opłaty, jeśli rodzice lub opiekunowie grobów wyrazili swoją wolę dalszej dzierżawy i jest to decyzja administratora cmentarza – proboszcza. Niestety w parafii możecie usłyszeć nieprawdziwe informacje dotyczące powyższego, za co odpowiedzialność ponoszą ci, którzy je głoszą.
 
 Wszelkie wątpliwości starajmy się rozwiązywać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania lub z proboszczem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Dziękuję wszystkim, którzy tak właśnie uczynili.

 

 

Szczęść Boże !

Apel do użytkowników cmentarza parafialnego w Kokoszycach, rodzin zmarłych, opiekunów grobów i porządkujących groby.

Zwracam się do Was z gorącym apelem mającym charakter prośby i tylko prośby. Jeśli to możliwe zabierzcie proszę zużyte znicze do domu (te czyste i suche) i wyrzućcie je do swoich pojemników na plastik i szkło. Z góry dziękuję tej grupie parafian, która zrozumiała tę prośbę i w ten sposób będzie chciała pomóc parafii w znoszeniu ogromnych kosztów.

Prośby tej nie kieruję do osób starszych chodzących pieszo dla których problemem będzie taskanie ciężkiego szkła o sporej wadze, choć trochę mniejszej niż nowe znicze. Wiem jednak, że wielu z nas podjeżdża na cmentarz samochodami i niewielkim problemem byłoby zabrać do domu w reklamówce znicze i plastikowe kwiaty. Oprócz tego wysiłku nikt nie wyda dodatkowych pieniędzy, gdyż wywóz tych naszych śmieci jest już opłacony ryczałtem do kasy miasta. Dodam, że miasto absolutnie nie dotuje cmentarza parafialnego, mimo że chowa się tutaj mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, a nie tylko wierzących i praktykujących, czy tylko katolików. W różnych miastach te kwestie są różnie rozpatrywane. Tym czasem opłaty za wywóz śmieci cmentarnych rosną tragicznie. Rośnie przede wszystkim ilość zużytych kwiatów i zniczy – nawet tych przygotowanych do wymiany wkładów. Cena wywozu elementów plastikowych niedegradowanych będzie wzrastać. Jak temu zaradzić? No właśnie dlatego m.in. kieruje do Was tę prośbę. Nie kieruje jej do ludzi rzucających hasło: w XXI wieku śmieci trzeba zabierać do domu? Odpowiadam: nie trzeba, ale można – biorąc pod uwagę powyższe. Trzeba też na nowo przypatrzeć się nagminnie wystawianym umowom przestawianym proboszczowi, w to umowach, a nawet rachunkach cena grobowca/pomnika (niestety w porozumieniu z kupującym) jest zaniżany nawet o przeszło 50%. Zdarza się, że osoby wykonujące prace przy grobie robią to bez pozwolenia administratora, a nawet uprzedzenia, często zostawiając po sobie gruz bez ponoszenia kosztów wywozu. Jeśli będzie trzeba, podwyższymy opłaty cmentarne (od dawna funkcjonujące na wielu cmentarzach) lub wprowadzimy opłaty za wywóz śmieci. Prawda jest taka, że opłaty te stoją przez lata w miejscu, a parafialna chłodnia w kostnicy jest dla parafian darmowa. Zaś cmentarz jest dotowany z budżetu parafialnego, bo nie może się sam utrzymać. A może trzeba by ustanowić osobne taryfy dla wiernych utrzymujących regularnie parafię i dla tych, których nie obchodzą te sprawy. Czas pokaże co uda nam się wspólnie ustalić i wprowadzić w życie. Czas pandemii niewątpliwie przyśpieszył potrzebę tych reform. Rada parafialna niech się przygotuje do tych tematów, a my porozmawiajmy o tym w domach. Dziękuję za uwagę, a kto chce może przeczytać post scriptum luźne refleksje na powyższe tematy, które nie wchodzą w materię ogłoszenia i wystosowanej do wiernych prośby.

P.S. Od kilku lat na naszych oczach zmienia się sposób troski o zmarłych w zewnętrznym wyrazie Ich czci i pamięci poprzez przystrajanie grobów. To prawda, że obok modlitwy, przystrajanie grobów jest stare jak świat. Jednak forma tego wyrazu czci zmienia się z roku na rok poprzez ilość stawianych na grobach zniczy i kwiatów z niespotykaną dotychczas częstotliwością. Ciekawe jest to, że im więcej mówi się o ekologii, tym więcej jest na cmentarzach plastiku. Na te zmiany kulturowe w postawie osób wierzących lub tylko nawiedzających groby mają niewątpliwie wpływ zmiany cywilizacyjne i klimatyczne, a nawet można by powiedzieć, że również takie kwestie jak zamożność, czy gust współczesnych. Już dawno minęły czasy, kiedy znicz postawiony na grobie poza początkiem listopada był wyjątkiem. Absolutnie nie oznaczało to mniejszej czci i uboższej modlitwy za zmarłych. W świecie ludzi wierzących zawsze troszczono się o to, by postawienie znicza nie załatwiało potrzeby troski o zmarłych. Akcentowano modlitwę, msze za zmarłych, ofiarowaną za nich Komunię św. Nie do pomyślenia było stanąć nad grobem bez mszy we Wszystkich Świętych. Wierni po sumie chodzili nad grób bliskich, tym bardziej, że cmentarze były często blisko kościoła. Niekiedy, podkreślam niekiedy stawiano znicze, lecz zawsze się modlono. Tak jest po dziś w wielu naszych rodzinach, za co Bogu niech będą dzięki. Zmieniło się to, że obok kwiatów prawdziwych i sztucznych, na grobach stawiamy dziesiątki zniczów, a w skali cmentarzy dziesiątki tysięcy zniczów. Można odnieść wrażenie, że stosuje się zasadę im więcej tym lepiej. Co roku jest ich więcej i co więcej stawiane są calutki rok z mniejszym lub większym natężeniem. Okresem szczególnego natężenia zapalanych światełek jest już nie tylko listopad, ale Boże Narodzenie, Wielkanoc i jeszcze inne okazje jak np. okres tuż po pogrzebie. Tej starej tradycji w nowej formie po względem ilościowym sprzyjają bezśnieżne zimy. Śnieg nie leży na gronach cztery miesiące, lecz góra cztery tygodnie. Potężny asortyment zniczy jest w propozycji sklepów przez cały rok, a lepsza kondycja finansowa pozwala ich kupić jeszcze więcej i więcej. Kwestie gustu należy raczej pominąć, bo na temat gustu nie dyskutuje się, i słusznie. Niekiedy kilka zniczy na grobie może być odczytanych jak wynik biedy, skąpstwa, a może i małej miłości do zmarłego. Podobnie jak nie dyskutuje się na temat stawianych pomników i każdy ma tutaj wolną rękę i może dać wyraz modzie i swemu gustowi. Nie bez znaczenia jest stopień zamożności. A na pomnikach coraz większe pole na las płomieni, które nie śmią zagasnąć. Dobrze, że powyższe refleksje tylko troszeczkę dotyczą kwestii moralnych, bo są raczej znakiem zmieniających się czasów i zwyczajów. Wielu jest świadomych, że mówienie o ekonomii w takich tematach to rodzaj szaleństwa poprzez narażanie się na krytykę. Sytuacja zmieniłaby się, gdyby w cenie znicza była zawarta cena jego utylizacji. A tak, to problem parafii, nie mój. I problem tych co się z parafią utożsamiają – niech płacą…, chciałoby się dodać.

 

 

 

W ostatnim miesiącu dokonaliśmy podstawowej inwentaryzacji naszego cmentarza. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w te prace. Wielu parafian uregulowało opłaty rezerwacyjne. Ci, którzy nie mogli tego uczynić zgłosili swój problem proboszczowi i otrzymali czasowe gwarancje zachowania grobów swoich bliskich. Kilku parafian zlikwidowało swoje groby. Te osoby proszę, aby - po uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej - zdemontowały stare pomniki i nagrobki. Natomiast około 100 opiekunów grobów nie odpowiedziało na ogłoszenia dotyczące powyższych cmentarnych spraw. Dlatego proszę o przekazanie informacji rodzinom, które mieszkają poza naszą parafią, a nawet zagranicą, a którzy od dłuższego czasu nie interesują się danym grobem. Każda osoba, która miała wątpliwości w sprawach formalnych związanych ze wskazanym grobem otrzymała stosowne potwierdzenia na piśmie. W ten sposób doszliśmy do sytuacji, że dany grób lub miejsce zarezerwowane należy do osoby, która ma dokument potwierdzający ten stan. Tym samym nie będzie trzeba stosować zasady domniemania, która niekiedy bywa zawodna. (niezgodność posiadania nawet w dobrej wierze za stanem faktycznym zawartym w dokumentacji cmentarza).

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek 17:00
sobota 16:00
- niedziele 7:00,9:00,10:30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 505

Wczoraj 2439

Tydzień 2944

Miesiąc 19628

Ogółem 1406169

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions